Teaching

by - April 24, 2810

Calendar: https://bit.ly/2xs06LpFor online math tutor, contact me via email: phihung.tse@gmail.com.

2023 – 2024

2022 – 2023

  • Phổ Thông Năng Khiếu: Hình học 11 Toán 1, 11 Lý 1, Chuyên đề 10TX6, 10XH3
  • star-education: 7CĐ | 8CĐ | 9T | 9TC

2021 – 2022

  • Phổ Thông Năng Khiếu: Hình học 10 Toán 1
  • star-education: 8T1 | 8TC1

2020 – 2021

  • Phổ Thông Năng Khiếu: Hình học 10 Toán 1, Hình học 11 Toán 1, Hình học 11 Sinh 1
  • star-education: 8T1 | 9T1

2019 – 2020

  • Phổ Thông Năng Khiếu: Đại số 10 Toán 1, Đại số 11 Toán 1
  • star-education: 8T1 | 8TC1 | 9T1 | 9TC1

2018 – 2019

2017 – 2018

2016 – 2017

You May Also Like

0 comments