Cao học Giải tích SGU

by - January 08, 2024

 Độ đo và Tích phân

  • Giáo trình: “Lý thuyết độ đo và tích phân” – Dương Minh Đức (2006).
  • Personal notes (draft): chương 2, chương 3.

Giải tích lồi

  • Giáo trình: “Giải tích lồi và Tối ưu” – Tạ Quang Sơn (2018).
  • Personal notes (draft): pdf.

You May Also Like

0 comments